Regulamin

REGULAMIN

XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO

  O NAGRODĘ FIRMY PAROC

 

I NAZWA IMPREZY:

 • XXIX OGÓLNOPOLSKI BIEG IM. JANA KILIŃSKIEGO – DYSTANS 21,097 KM:
 • IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE;

II DATA – 03.05.2020 r.;

III MIEJSCE:

 • Biuro zawodów: do godz. 9.15 Stadion Miejski w Trzemesznie, od godz. 9.30 – Rynek w Mogilnie;
 • Start – Rynek w Mogilnie;
 • Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;

IV CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja Gminy Trzemeszno i Gminy Mogilno;

V ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Urząd Miejski Mogilna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Dom Kultury w Mogilnie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

VI BIEGI TOWARZYSZĄCE:

 • Bieg na dystansie 3,5 km (odrębny regulamin).
 • Biegi młodzieżowe im. Henryka Bisikiewicza (1000 m i 1200 m).
 • Biegi krótkodystansowe im. Henryka Bisikiewicza (od 100 m do 400 m).

VII BIEGI NALEŻĄCE DO IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:

 • XVIII Zimowy bieg trzech jezior zimowybiegtrzechjezior.pl (15 km)
 • XXIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego bieg-kilinskiego.pl (półmaraton)
 • V Letni Bieg Trzech Jezior letnibiegtrzechjezior.pl (15 km).

VIII TRASA – Trasa XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego –21,097km – trasa jest atestowana.

Start Mogilno Rynek, Przebieg trasy ul. Benedyktyńska, Poznańska, a następnie przez miejscowości: Żabno, Wylatowo, Krzyżownica, Popielewo, Zieleń, ulicami miasta Trzemeszna:  Orchowska, Mickiewicza, Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa, Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

IX  WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁMARATONIE:

 • Ukończone 18 lat ( najpóźniej do 02.05.2020 r.)
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2019 r. w godzinach 730 – 9.15 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

X ZGŁOSZENIA DO PÓŁMARATONU:

 • Zgłoszenia za pośrednictwem strony bieg-kilinskiego.pl. Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem portalu internetowego datasport.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zarejestrowanym zgłoszeniem na portalu datasport.pl.   Nie ma możliwości zmiany klasyfikacji w dniu imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.
 • Nie ma możliwości odbioru pakietu za osoby, które uczestniczą w biegu. Upoważnienie dotyczy odbioru pakietów tylko i wyłącznie zawodników, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach. Upoważnienia znajdującego się na stronie bieg-kilinskiego.pl (zał. nr 1 regulaminu).
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 520 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 520 osób do 03.05.2019 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

XI OPŁATY PÓŁMARATON:

 • Opłata startowa wynosi:
 • w terminie do 15.04.2020 r. – 50 PLN; dla osób powyżej 65 lat – 40 PLN;
 • w terminie od 21.04.2020 r. do 03.05.2020 r. – 70 PLN dla wszystkich;
 • Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, bezpośrednio za pośrednictwem internetowej rejestracji na stronie pl
 • W przypadku niewyczerpania limitu 520 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji    z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby, które dokonają wpłaty po 28.04.2020 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów w dniu biegu.

XII KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU PÓŁMARATON:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 • kategoria OPEN,
 • kategorie wiekowe:

  Mężczyźni:                               Kobiety:                   

M18:  18 – 29 lat                        K18:  18 – 29 lat

M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

M60:  60 – 69 lat                        K60:  60 – 69 lat

M70:  + 70 lat                             K70:  + 70 lat

 • Mistrzostwa Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Trzemeszno.
 • Mistrzostwa Gminy Mogilno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Mogilno.
 • klasyfikacja Drużynowa: liczone będą czasy 4 pierwszych zawodników z   poszczególnych drużyn.

1) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez Datę Sport przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

2)  Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

XIII NAGRODY PÓŁMARATON:

 • Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

I miejsce      700,00 zł

II miejsce     500,00 zł

III miejsce    400,00 zł

Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych, kategoriach Gmina Trzemeszno oraz w kategoriach Gmina Mogilno otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.
 • Klasyfikacja drużynowa – trzy najlepsze zespoły otrzymują statuetki.
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę.
 • Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane podczas ceremonii dekoracji.

XIV PROGRAM IMPREZY:

 • 915 – otwarcie
 • 930 – odjazd autokarów na start (Mogilno Rynek)
 • 930 – start biegów dziecięcych i młodzieżowych
 • 1030 – start ostry  biegu głównego – Rynek Mogilno
 • 1330 – zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

XV BIEGI KRÓTKODYSTANSOWE: Stadion Miejski w Trzemesznie,

 • 100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2012 i młodszy
 • 200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2011
 • 300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2010
 • 400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2009

Start około godz. 930 (zapisy w dniu biegów).

Wręczanie nagród godz. 1010

XVI MŁODZIEŻOWE BIEGI IM. HENRYKA BISIKIEWICZA – biegi odbywać się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miejskim:

 • 800 m – dziewczęta, rocznik 2007 – 2008 (V-VI)
 • 1000 m – chłopcy, rocznik 2007 – 2008 (V-VI)

Start około  godz. 950 (zapisy w dniu biegów).

Wręczanie nagród godz. 1010

NAGRODY W BIEGACH KRÓTKODYSTANSOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują statuetki, poza tym zawodnicy którzy zdobyli miejsca od I do VI otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują medale.

XVII UBEZPIECZENIE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU:

 • Organizatorem Imprezy jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).
 • Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 • Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

XVIII RÓŻNE:

 • Organizator nie zapewnia noclegu z 2/3 maja.
 • Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie
  w godz. 730 – 915. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 730 –  915      w sekretariacie, a od godz. 930 na Rynku w Mogilnie.
 • Natryski i toalety będą udostępnione na Stadionie Miejskim na mecie oraz toalety na starcie.
 • Organizatorzy ponadto przewidują:
 • urządzenie trzech lub czterech punktów (w tym jeden z napojem izotonicznym) w zależności od warunków atmosferycznych odżywczych na trasie Biegu głównego oraz posiłek po zakończeniu Biegu na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,
 • zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie oraz karetkę pogotowia na trasie.
 • Przejazd z Trzemeszna na start (w Mogilnie) zapewnia Organizator o godz. 930 z parkingu przy  Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy  z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, telefonicznie Edyta Koperska  691 808 908.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dodaj komentarz