Regulamin

XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU IM. JANA KILIŃSKIEGO

  O NAGRODĘ FIRMY PAROC

I NAZWA IMPREZY:

XXXI OGÓLNOPOLSKI BIEG IM. JANA KILIŃSKIEGO – DYSTANS 21,097 KM

DATA 03.05.2024

III MIEJSCE:

 • Biuro zawodów: do godz. 9.15 Stadion Miejski w Trzemesznie, od godz. 9.30 – Rynek w Mogilnie;
 • Start – Rynek w Mogilnie;
 • Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;

IV CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja Gminy Trzemeszno i Gminy Mogilno;

V ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Urząd Miejski Mogilna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Dom Kultury w Mogilnie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

VI BIEGI TOWARZYSZĄCE:

 • Bieg na dystansie 3,5 km (odrębny regulamin);
 • Biegi młodzieżowe im. Henryka Bisikiewicza (800 m i 1000 m);
 • Biegi krótkodystansowe im. Henryka Bisikiewicza (od 100 m do 400 m).

VII TRASA – Trasa XXXI Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego –21,097km – trasa jest atestowana.

Start – Mogilno Rynek, Przebieg trasy ul. Benedyktyńska, Poznańska, a następnie przez miejscowości: Żabno, Wylatowo, Krzyżownica, Popielewo, Zieleń, ulicami miasta Trzemeszna Orchowska, Mickiewicza, Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa, Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

VIII  WARUNKI UCZESTNICTWA W PÓŁMARATONIE:

 • Ukończone 18 lat ( najpóźniej do 02.05.2024 r.)
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2024 r. w godzinach 730 – 9.15 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

IX ZGŁOSZENIA DO PÓŁMARATONU:

 • Zgłoszenia za pośrednictwem strony bieg-kilinskiego.pl. Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem portalu internetowego datasport.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zarejestrowanym zgłoszeniem na portalu datasport.pl.   Nie ma możliwości zmiany klasyfikacji w dniu imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.
 • Nie ma możliwości odbioru pakietu za osoby, które uczestniczą w biegu. Upoważnienie dotyczy odbioru pakietów tylko i wyłącznie zawodników, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach. Upoważnienia znajdującego się na stronie bieg-kilinskiego.pl (zał. nr 1 regulaminu).
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostaje zamknięta.  W przypadku nie osiągnięcia limitu 300 osób do 03.05.2024 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

X OPŁATY PÓŁMARATON:

 1. Opłata startowa wynosi:
 2. Dla pierwszych 200 osób 79 zł
 3. Od  201 do 300 osób 89 zł
 4. W dniu biegu 100 zł
 5. Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, bezpośrednio za pośrednictwem internetowej rejestracji na stronie data sport.pl.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji    z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 7. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów w dniu biegu.

XI KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU PÓŁMARATON:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 1. OPEN
 2. Wiekowe:

  Mężczyźni:                               Kobiety:                   

M18:  18 – 29 lat                        K18:  18 – 29 lat

M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

M60:  60 – 69 lat                        K60:  60 – 69 lat

M70:  + 70 lat                             K70:  + 70 lat

 • Mistrzostwa Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Trzemeszno.
 • Mistrzostwa Gminy Mogilno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy biegu głównego zameldowani w Gminie Mogilno.
 • Mistrzostwa Pracowników Firmy PAROC.
 • Klasyfikacja Drużynowa: liczone będą czasy 4 pierwszych zawodników z   poszczególnych drużyn.
 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez Datę Sport przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
 • Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

XII NAGRODY PÓŁMARATON:

 1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

I miejsce      700,00 zł

II miejsce     500,00 zł

III miejsce    400,00 zł

Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych, kategoriach Gmina Trzemeszno oraz w kategoriach Gmina Mogilno otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.
 • Klasyfikacja drużynowa – trzy najlepsze zespoły otrzymują statuetki.
 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę.
 • Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane podczas ceremonii dekoracji.

XIII  PROGRAM IMPREZY:

915 – otwarcie

930 – odjazd autokarów na start (Mogilno Rynek)

1030 – start ostry  biegu głównego – Rynek Mogilno

1330 – zakończenie imprezy Stadion Miejski w Trzemesznie.

XIV BIEGI KRÓTKODYSTANSOWE: Stadion Miejski w Trzemesznie,

100 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2016 i młodszy

200 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2015

300 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2014

400 m – dziewcząt i chłopców – rocznik 2013

XV MŁODZIEŻOWE BIEGI IM. HENRYKA BISIKIEWICZA – biegi odbywać się będą ulicami miasta Trzemeszna z metą na Stadionie Miejskim:

800 m – dziewczęta, rocznik 2011 – 2012 (V-VI)

1000 m – chłopcy, rocznik 2011 – 2012 (V-VI)

NAGRODY W BIEGACH KRÓTKODYSTANSOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują medale.

XVI UBEZPIECZENIE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i  że jest zdolny do udziału w  biegu, nie są znane Uczestnikowi  żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU:

1)Organizatorem Imprezy jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).

2)Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3)Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4)Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

5)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

XVII RÓŻNE:

 1. Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 730 – 915. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 730 –  915      w sekretariacie, a od godz. 930 na Rynku w Mogilnie.
 2. Natryski i toalety będą udostępnione na Stadionie Miejskim na mecie oraz toalety na starcie.
 3. Organizatorzy ponadto przewidują:
 4. urządzenie trzech lub czterech punktów (w tym jeden z napojem izotonicznym) w zależności od warunków atmosferycznych odżywczych na trasie Biegu głównego oraz posiłek po zakończeniu Biegu na Stadionie Miejskim w Trzemesznie,
 5. Zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie oraz karetkę pogotowia na trasie.
 6. Przejazd z Trzemeszna na start (w Mogilnie) zapewnia Organizator o w godz. 900 – 945 z parkingu w parku przy  Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 7. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy  z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 8. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 9. Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 10. W przypadku pytań prosimy o kontakt:  menedzerosir@trzemeszno.pl telefonicznie Edyta Koperska  691 808 908.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dodaj komentarz