Regulamin

UWAGA  – ROCZNIK 2008  i  MŁODSZY ZWOLNIONY JEST Z OPŁATY STARTOWEJ !

(przy zapisach możliwość dokupienia pakietu)

REGULAMIN BIEGU TOWARZYSZĄCEGO

XXXI OGÓLNOPOLSKIEMU BIEGOWI IM. JANA KILIŃSKIEGO

NA DYSTANSIE 3,5 km

I DATA – 03.05.2024 r.;

II DYSTANS: – 3,5 km; 

III MIEJSCE:

 • Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Start – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;

IV CEL IMPREZY:

 • upowszechnianie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,
 • pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,
 • upamiętnianie postaci Jana Kilińskiego,
 • upamiętnienie postaci Henryka Bisikiewicza,
 • integracja sąsiednich gmin: Trzemeszna i Mogilna, powiatów Gnieźnieńskiego i Mogileńskiego oraz    sąsiednich województw.  

V ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Urząd Miejski Mogilna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno.

VI TRASA – Trasa- 3,5 km

Start – Stadion Miejski w Trzemesznie, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza,  Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

VII  WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat (najpóźniej do 02.05.2024)
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2024 w godzinach 730– 915 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację szkolną. Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego na stronie datysport.pl
 2. Opłata startowa wynosi:
 • Dla pierwszych 70 osób 60 zł
 • Od  71 do 150 osób 70 zł
 • W dniu biegu 90 zł

Uczestnicy z rocznika 2008  i młodsi zwolnieni są z opłaty startowej (przy zapisach możliwość dokupienia pakietu)

 • Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po rejestracji internetowej.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 150 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów w dniu biegu.
 • Nie ma możliwości odbioru pakietu za osoby, które uczestniczą w biegu. Upoważnienie dotyczy odbioru pakietów tylko i wyłącznie zawodników, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach. Upoważnienia znajdującego się na stronie bieg-kilinskiego.pl (zał. nr 1 regulaminu).

IX KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU :

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 1. OPEN
 2. Wiekowe:

                 Mężczyźni:                               Kobiety:                   

              M13:  13 – 19 lat                        K13:  13 – 19 lat                       

              M20:  20 – 29 lat                        K20:  20 – 29 lat

              M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

              M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

              M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

              M60:  + 60 lat                             K60:  + 60 lat

 • Mistrzostwa Pracowników Firmy PAROC.
 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez Datę Sport przy użyciu chipów elektronicznych

wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

 • Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia

linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

X NAGRODY:

 1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.
 2. Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę.
 4. Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane  podczas ceremonii dekoracji.

XII UBEZPIECZENIE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko i oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i  że jest zdolny do udziału w  biegu, nie są znane Uczestnikowi  żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika.

XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU:

1)Organizatorem Imprezy jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).

2)Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3)Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4)Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

4)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

XIV RÓŻNE:

 1. Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 730 – 915. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 730 –  9.15  w sekretariacie
 2. Natryski i toalety będą udostępnione na Stadionie Miejskim na mecie oraz toalety na starcie.
 3. Organizatorzy ponadto przewidują zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie.
 4. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy  z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 6. Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie
 7. W przypadku pytań prosimy o kontakt: menedzerosir@trzemeszno.pl telefonicznie Edyta Koperska  691 808 908.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.