Regulamin

UWAGA  – ROCZNIK 2007  i  MŁODSZY ZWOLNIONY JEST Z OPŁATY STARTOWEJ !

(przy zapisach możliwość dokupienia koszulek biegowych)

REGULAMIN BIEGU TOWARZYSZĄCEGO

XXX OGÓLNOPOLSKIEMU BIEGOWI IM. JANA KILIŃSKIEGO

NA DYSTANSIE 3,5 km

I DATA – 03.05.2023 r.;

II DYSTANS: – 3,5 km; 

III MIEJSCE:

 • Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Start – Stadion Miejski w Trzemesznie;
 • Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie;

IV CEL IMPREZY:

 • upowszechnianie biegania – najprostszej i najefektywniejszej formy podnoszenia sprawności fizycznej,
 • pobudzenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,
 • upamiętnianie postaci Jana Kilińskiego,
 • upamiętnienie postaci Henryka Bisikiewicza,
 • integracja sąsiednich gmin: Trzemeszna i Mogilna, powiatów Gnieźnieńskiego i Mogileńskiego oraz    sąsiednich województw.  

V ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Urząd Miejski Mogilna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Dom Kultury w Mogilnie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno i Mogilno.

VI TRASA – Trasa- 3,5 km

Start – Stadion Miejski w Trzemesznie, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza,  Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.

VII  WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat (najpóźniej do 02.05.2023)
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.05.2023 w godzinach 730– 915 znajdującym się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie.
 3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację szkolną. Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego na stronie datysport.pl
 2. Opłata startowa wynosi:
 • Dla pierwszych 70 osób 60 zł
 • Od  71 do 150 osób 70 zł
 • W dniu biegu 90 zł

Uczestnicy z rocznika 2007  i młodsi zwolnieni są z opłaty startowej (przy zapisach możliwość dokupienia koszulek biegowych)

 • Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznej, bezpośrednio po rejestracji internetowej.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 150 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów w dniu biegu.
 • Nie ma możliwości odbioru pakietu za osoby, które uczestniczą w biegu. Upoważnienie dotyczy odbioru pakietów tylko i wyłącznie zawodników, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach. Upoważnienia znajdującego się na stronie bieg-kilinskiego.pl (zał. nr 1 regulaminu).

IX KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU :

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 1. OPEN
 2. Wiekowe:

                 Mężczyźni:                               Kobiety:                   

              M13:  13 – 19 lat                        K13:  13 – 19 lat                       

              M20:  20 – 29 lat                        K20:  20 – 29 lat

              M30:  30 – 39 lat                        K30:  30 – 39 lat

              M40:  40 – 49 lat                        K40:  40 – 49 lat

              M50:  50 – 59 lat                        K50:  50 – 59 lat

              M60:  + 60 lat                             K60:  + 60 lat

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez Datę Sport przy użyciu chipów elektronicznych

wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

 • Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia

linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

X NAGRODY:

 1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych otrzymują statuetki i nagrody rzeczowe.
 2. Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowy medal oraz pakiet startowy oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę.
 4. Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane  podczas ceremonii dekoracji.

XI PROGRAM IMPREZY:

915 – otwarcie

1030 – start półmaratonu – Rynek w Mogilnie

1040 – start biegu na dystansie 3,5 km

1115 – wręczanie nagród.

XII UBEZPIECZENIE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i  że jest zdolny do udziału w  biegu, nie są znane Uczestnikowi  żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika.

XIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU:

1)Organizatorem Imprezy jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).

2)Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).

3)Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4)Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

4)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

XIV RÓŻNE:

 1. Wybór rozmiaru koszulki – będzie możliwy do dnia 14 kwietnia 2023 włącznie. Po tym terminie zawodnicy, którzy zapiszą się do biegu będą mogli wybrać rozmiar podczas weryfikacji spośród dostępnych rozmiarów.
 2. Sekretariat Biegu mieści się na Stadionie Miejskim w Trzemesznie i czynny będzie w godz. 730 – 915. Numery startowe wydawane będą w dniu 3 maja od godz. 730 –  9.15  w sekretariacie
 3. Natryski i toalety będą udostępnione na Stadionie Miejskim na mecie oraz toalety na starcie.
 4. Organizatorzy ponadto przewidują zabezpieczenie medyczne na Stadionie w Trzemesznie.
 5. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy  z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Dojazd do Trzemeszna oraz koszty wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie
 8. W przypadku pytań prosimy o kontakt: menedzerosir@trzemeszno.pl telefonicznie Edyta Koperska  691 808 908.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.