Regulaminy obiektów OSiR

BOISKO ORLIK

Ogólny zakres obowiązków Lokalnego Animatora Sportu

ANIMATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPEŁNOLETNIE DZIECI I MŁODZIEŻ PRZEBYWAJĄCE NA BOISKU ORLIK BEZ OPIEKUNÓW

  • Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier  w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
  • Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) – organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolacy, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, uniwersytety  III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
  • Przeprowadzenie oraz organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności  lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia.
  •  Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.
  • Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
  • Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych.
  • Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi z terenu gminy w zakresie aktywności sportowej.
  • Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska.
  • Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych.
  • Inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.