Obostrzenia epidemiologiczne

AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU:

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii możliwa jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych na otwartym powietrzu.

Korzystanie z obiektów sportowych na otwartym powietrzu jest możliwe również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport.

Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na otwartym powietrzu, zgodnie z §25 ust.3 pkt. 11 w/w ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 roku nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 W obiektach zamkniętych dozwolone jest  prowadzenie działalności związanej ze sportem,  polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. 

Uczestnicy/organizatorzy zajęć są zobowiązani:

  1. do weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. do dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
  3. do zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. do dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystającej,
  5. do zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego,
  6. zajęcia odbywają się bez publiczności.
*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.