Regulamin

V LETNIEGO BIEGU TRZECH JEZIOR

30.08.2020

I NAZWA IMPREZY:

 • V LETNI BIEG TRZECH JEZIOR – DYSTANS 15 KM;
 • IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE 

II DATA – 30.08.2020

III BIEGI TOWARZYSZĄCE:

 • Bieg na dystansie 10 km;
 • Bieg na dystansie 5 km;
 • Biegi dziecięce, młodzieżowe i rodzinne: 800 m, 250 m, 100 m, sztafeta rodzinna 3 x 100m.;

 IV MIEJSCE, START, META:

 • Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe „Magnolia”, Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno;
 • Bieg 15 km: START-Kamieniec „Jakubówka” (Jezioro Kamienieckie), META -CKW MAGNOLIA;
 • Bieg 10 km: START Ostrowite (Jezioro Ostrowieckie), META – CKW MAGNOLIA;
 • Bieg 5 km: START Zieleń „Młyn” (Jezioro Popielewskie), META – CKW MAGNOLIA;
 • Biegi dziecięce, młodzieżowe i rodzinne: CKW MAGNOLIA;

V CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja pięknych okolic Gminy Trzemeszno;

VI ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno;
 • Stowarzyszenie TERAZ;

VII BIEGI NALEŻĄCE DO II GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:

VIII  WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH NA 15, 10 KM:

Ukończone 16 lat ( najpóźniej do 29.08.2020)

 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów  w dniu 30.08.2020 r. w godzinach 8.00 – 10.30 (dla zawodników biegu na 15 km weryfikacja do godz. 10.00) znajdującym się w CKW MAGNOLIA.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 IX  WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA 5 KM:

 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat ( najpóźniej do 29.08.2020 r.)
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 30.08.2020 r. w godzinach 8.00 – 10.30 znajdującym się znajdującym się w CKW MAGNOLIA.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację szkolną umożliwiającą identyfikację.
 • Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW 5, 10, 15 KM:

 • Zgłoszenia za pośrednictwem strony letnibiegtrzechjezior.pl. Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem portalu dataspor.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zarejestrowanym  zgłoszeniem na portalu dataspor.pl Nie ma możliwości zmiany klasyfikacji w dniu imprezy.

XI LIMIT ZAWODNIKÓW:

 • Dla biegu na 15 km – limit 250 zawodników;
 • Dla biegu na 10 km – limit 80 zawodników;
 • Dla biegu na 5 km – limit 130 zawodników;
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez ilość osób określoną w limicie lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu w poszczególnym biegu, startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

XII OPŁATY:

Opłata startowa wynosi:

 • Dla biegu na 15 km: do 17.08.2020 r. 50 zł, od 18.08.2020 r. 60 zł;
 • Dla biegu na 10 km: do 17.08.2020 r. 50 zł, od 18.08.2020 r. 60 zł;
 • Dla biegu na 5 km: do 17.08.2020 r. 50 zł, od 18.08.2020 r. 60 zł. Osoby urodzone w roku 2004 i młodsze zwolnione są z opłaty;
 • Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, za pośrednictwem internetowej rejestracji  na stronie  datasport.pl
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji   z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby, które dokonają wpłaty po 25.08.2020 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów.

XIII KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU:

BIEG NA 15 KM:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

Mężczyźni: M16:  16 – 19 lat M20:  20 – 29  lat M30:  30 – 39 lat M40:  40 – 49 lat M50:  50 – 59 lat M60:  +60
Kobiety: K16:  16 – 19 lat K20:  20 – 29  lat K30:  30 – 39 lat K40:  40 – 49 lat K50:  50 – 59 lat K60:  +60      
 • Kategoria OPEN;
 • Kategorie wiekowe:
 •  
 • Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

BIEG NA 10 KM:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

Mężczyźni: M16: 16 – 29 lat M30: 30 – 44 lat M40: 45 – 55 lat M50: + 56 lat  

Kobiety:

K16: 16 – 29 lat

K30: 30 – 44 lat

K40: 45 – 55 lat

K50: + 56 lat

 • Kategoria OPEN;
 • Kategorie wiekowe:
 • Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

BIEG NA 5 KM:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 • Kategoria OPEN;
 • Kategorie wiekowe:
Kobiety: K16: 16 – 29 lat K30: 30 – 44 lat K40: 45 – 55 lat K50: + 56 lat
Mężczyźni: M16: 16 – 29 lat M30: 30 – 44 lat M40: 45 – 55 lat M50: + 56 lat
 • Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

UWAGI OGÓLNE:

 • Elektroniczny pomiar czasu podczas biegów prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia                        i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami  z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Numer  z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
 • Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
 • Limit ukończenia biegu na 15 km – 2 godz. 15 minut;
 • Limit ukończenia biegu na 10 km –  1 godz. 40 min;
 • Limit ukończenia biegu na 5 km – 55 min;

XIV NAGRODY:

 • Zwycięzcy w kategorii OPEN w biegu na 15 km kobiet i mężczyzn otrzymują puchary/statuetki i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

I miejsce      500,00 zł

II miejsce     400,00 zł

III miejsce    300,00 zł

 • Zwycięzcy w kategorii OPEN w biegu na 10 km i 5 km kobiet i mężczyzn otrzymują puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w kategoriach wiekowych oraz w kat. Gmina Trzemesznootrzymują statuetki.
 • Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowy medal oraz talon na posiłek.

KONKURS Z WYGRANYM LOSEM:

 • Każdy uczestnik imprezy będzie mógł wziąć udział w konkursie od godz. 8.00 do 13.00. KAŻDY LOS KONKURSOWY JEST WYGRANY – odbiór nagród od ręki! Poza tym każdy los konkursowy weźmie udział w losowaniu nagród głównych, które odbędzie się po wręczeniu nagród
 • Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane podczas ceremonii dekoracji.

XV BIEGI DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE I RODZINNE:

1) Biegi dziecięce i młodzieżowe:

 • Bieg na dystans ok. 100 m – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze;
 • Bieg na dystansie ok. 250 m – dzieci urodzone w latach 2010-2012;
 • Bieg na dystansie ok. 800 m – dzieci urodzone w latach 2007-2009;

2) sztafeta rodzinna 3 x 100 m: udział w sztafecie może wziąć 3 uczestników (każdy musi przebiec 100 m), którzy są ze sobą spokrewnieni. Mogą to być rodzice, dzieci, dziadkowie, kuzynostwo, wujostwo, itd.

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają medale.

XVI PROGRAM:

8.00 – 10.30 – weryfikacja zawodników, zapisy do biegu – CKW „Magnolia”(15 km do godz. 10.00);

10.00-10.30 – wyjazd autokarów na miejsce startu biegów na 5 km (10.30), 10 km (10.20), 15 km (10.00); 

10.15- start biegów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych;

10.40-11.00 –  rozgrzewka;

ok. 11.15 – start biegu na 15 km;

ok. 11.35 – start biegu na 10 km;

ok. 11.50 – start biegu na 5 km;

ok. 12.05 – pierwszy zawodnik na mecie;

13.30 – ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród – CKW „Magnolia”;

XVII SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu biegu będą znajdowały się w CKW „Magnolia”. Rzeczy osobiste zawodników będą przyjmowane od godz. 8.00. Wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 • Natryski i toalety będą udostępnione w CKW „Magnolia”.
 • Odjazd autokarów na start od godz. 10.00 z parkingu CKW „Magnolia”.
 • Trasy biegów oznaczone będą co kilometr a bezpieczeństwa przebiegu trasy będą zapewniać wolontariusze wraz ze strażą pożarną.
 • Punkty żywieniowe będą rozmieszczone na 5 km i 10 km trasy biegu na 15 km.
 • Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.
 • Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy  z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 14.00, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny.

XVIII  UBEZPIECZENIE:

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

XIX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU:

 • Organizatorem Imprezy jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).
 • Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”).
 • Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

XX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, Edyta Koperska tel. 691 808 908.