REGULAMIN

II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno  2017

 1. Organizatorem turnieju są Urząd Miejski Trzemeszna oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.
 1. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas turniejów.
 2. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 12 zawodników.  Uczestniczyć mogą tylko   i wyłącznie mieszkańcy terenów wiejskich gminy Trzemeszno. Zawodnicy mogą dobierać się w drużyny dowolnie bez względu na miejsce zamieszkania, jedynym warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zameldowanie na terenie wiejskim gm. Trzemeszno. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna drużyny, który zobowiązany jest przekazać wszystkie niezbędne oświadczenia przed turniejem.  W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy nie ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia przed turniejem w Bieślinie). 
 3.  

  Niniejszym oświadczam, że:

   

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  /imię nazwisko uczestnika/

   

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  /data urodzenia D-M-R/

   * jest zdolny do udziału w  Młodzieżowym Turnieju Piłki  Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno 2017 w dniach 29.07.2017 (Bieślin) oraz 05.08.2017 (Niewolno). Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające  z udziału w turnieju oraz że bierze udział na moją  odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie   z 25.06.2010 r. Dz. U. 2014 r. poz. 715).

  * zapoznał się z Regulaminem Młodzieżowego Turnieju Piłki  Nożnej Sołectw Gminy Trzemeszno 2017 i zobowiązuje się do jego przestrzegania.                                               

  * wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wizerunku dla potrzeb związanych   z organizacją  i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje  mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

                                                                  /data i podpis rodzica bądź opiekuna

                                                                                  niepełnoletniego uczestnika turnieju/

 

 1. Każdy  uczestnik musi być zameldowany na terenie wiejskim gm. Trzemeszno minimum 2 miesiące przed turniejem. Zawodnicy są zobowiązani posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający zameldowanie i datę urodzenia.
 2. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby uczestnicy turniejów ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 3. Zabronione jest granie w korkach z metalowymi wkrętami.
 4. Turnieje odbywać się będą w następujących terminach:

29.07.2017 r. – Bieślin

05.08.2017 r. – Niewolno

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.

 1. W grze  bierze  udział  6 zawodników + bramkarz.
 2. Gotowość do gry drużyna zgłasza mając minimum 5 zawodników.
 3. Spotkanie trwać będzie 2 x 10 min. (czas trwania meczu może ulec zmianie, zależny od ilości zgłoszonych zespołów).
 4. Zespoły powinny zgłaszać swoją gotowość do rozegrania na 5 min przed jego rozpoczęciem poprzez wypełnienie protokołu, w którym wpisuje czytelnie imię  i nazwisko zawodników i przekazuje sędziemu czasowemu (brak zgłoszenia gotowości w tym czasie spowoduje zakończenie spotkania walkowerem). W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.
 5. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi i kierownictwo zespołu zajmują miejsce na ławkach  w strefie zmian.
 6. Za zwycięstwo drużyna oraz najlepszym bilansie drużyn awansujących do półfinałów otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt.

O miejscu zajętym w turnieju decydują:

– ilość zdobytych punktów

– w przypadku równej ilości punktów – wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.

Jeżeli w bezpośrednich spotkaniach zainteresowanych drużyn ilość punktów i różnica  bramek będzie równa,    decyduje:

a)      różnica bramek w całym turnieju,

b)      większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju.

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy i więcej zespołów, będzie miała zastosowanie tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.

Każda drużyna zachowuje ilość punktów zdobytych w turnieju. Dodatkowo drużyny, które awansują do półfinałów otrzymują punkty za zdobycie:

I miejsca – 7 pkt.

II miejsca – 5 pkt.

III miejsca – 3 pkt.

IV miejsce – 1 pkt.

w danym turnieju.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
 2. Podstawowe przepisy gry :
 • w grze bierze 6 zawodników + bramkarz,
 • drużyna po otrzymaniu czerwonej kartki gra 2 minuty w osłabieniu po upływie 2 minut drużyna ma prawo do uzupełnienia składu, jeżeli w trakcie gry w osłabieniu drużyna  osłabiona straci bramkę automatycznie może uzupełnić skład. Natomiast, jeżeli drużyna osłabiona strzeli bramkę w trakcie kary nie może uzupełnić składu  do upłynięcia 2 minut od otrzymania kary,
 • drużyna, która w czasie  2 minut otrzyma  dwie  czerwone kartki przegrywa mecz  walkowerem,
 • zawodnik otrzymujący czerwoną   kartkę  zobowiązany jest w  ciągu 1 min opuścić pole gry i udać się  do  szatni lub na trybuny,
 • zabrania się  gry  wślizgiem – każdy wślizg traktowany jest jako faul,
 • rzuty rożne  oraz  z autu wykonywane  są nogą,
 • rzuty z autu wybijane muszą być z linii lub poza boiskiem ze stojącej piłki, auty wybijane z boiska będą oddawane drużynie przeciwnej,
 • bramkarz wznawia grę od bramki rzutem  lub kopnięciem piłki,
 • za faul w polu karnym sędzia dyktuje  rzut karny.
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 2. Kary:

–          3 żółte kartki- odsunięcie od jednego meczu,

–          2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jako dwie żółte kartki,

–          czerwona kartka- decyduje o odsunięciu podejmują sędziowie wspólnie z organizatorem, decyzja przekazana będzie najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania.

 1. Mecze odbywają się  zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zastrzegają sobie prawo  do zmiany terminów meczy o czym poinformują kierowników drużyn  na dwie godziny przed ich  rozpoczęciem.
 2. Szczegółowych informacji uzyskać można pod nr tel.  691-808-908.

Tabele i wyniki będą dostępne na stronie:

–  www.turniejsolecki.pl – panel MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW

–  facebook:  https://www.facebook.com/osrodeksportu.rekreacjitrzemeszno/