Regulamin Turnieju o Puchar AVACO ŁAWKI CUP 2019:

 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki oraz OSiR w Trzemesznie.
 2. Turniej zostanie rozegrany 9 marca 2019 r. Drużyny będą walczyć PUCHAR AVACO ŁAWKI.
 3. Obowiązuje regulamin rozgrywek według przepisów futsalu do wglądu u organizatorów.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Turniej przeznaczony jest dla drużyn biorących udział w XXII Trzemeszeńskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2018/2019. Nie ma możliwości zmiany składu drużyn (drużyny liczą do 15 zawodników. W drużynie nie mogą grać zawodnicy zrzeszeni – zawodnik niezrzeszony czyli osoba, która od 01.01.2018 r. nie uczestniczyła w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN  – nie dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 21 lat oraz zawodników, którzy ukończyli 35 lat – decyduje data urodzenia. W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat – decyduje data urodzenia).
 • Zawodnik może wziąć udział w turnieju tylko wtedy gdy:

1) podpisze i wypełni przed rozpoczęciem udziału w rozgrywkach „Zgłoszenie uczestników do TURNIEJU O PUCHAR AVACO ŁAWKI – CUP 2019” (Załącznik nr 1 do regulaminu),

2) w przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic bądź prawny opiekun podpisze i wypełni „Oświadczenie rodzica bądź prawnego opiekuna nieletniego uczestnika TURNIEJU O PUCHAR AVACO ŁAWKI – CUP 2019” (Załącznik nr 2 do regulaminu).

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby uczestnicy turnieju ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 • W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

– halę sportową,

– obsadę sędziowską – sędziowie związkowi,

– zabezpieczenie medyczne,

– szatnie z możliwością korzystania z natrysków,

– piłki do rozgrywania spotkań,

– jednolite znaczniki piłkarskie zastępcze w razie braku odpowiednich strojów.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK:

 • Turniej zostanie rozegrany wg systemu pucharowego.
 • Mecz trwa 2 x 15 minut i 5 minut przerwy. W ostatniej minucie gry – czas będzie zatrzymywany.
 • Zawodnicy mogą grać jedynie w sportowym obuwiu i jednolitych strojach.
 • Zespół reprezentuje wobec sędziego zawodnik, który na sprawozdaniu jest zaznaczony jako kapitan, a wobec organizatora kierownik drużyny lub zawodnik, który podczas ostatniego meczu był kapitanem. Kierownik drużyny musi być wpisany na liście zgłoszeniowej jako opiekun drużyny. Kierownik drużyny ma obowiązek podać na liście zgłoszeniowej swój adres zameldowania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 •  W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko kapitan zespołu.
 • Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby będące w stroju sportowym i wpisane do sprawozdania jako zawodnicy. Ponadto, na ławce rezerwowych może przebywać jedna osoba, która jest wpisana na zgłoszeniu drużyny oraz wpisana do sprawozdania jako kierownik drużyny. Powyższa osoba musi spełniać wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu poza obowiązkiem posiadania stroju sportowego, zachowywać się odpowiedzialnie oraz podlega on jurysdykcji sędziego tak samo jak zawodnik z pola  (żółte, czerwone kartki, kary). Wszystkie osoby przebywające na ławce rezerwowych muszą posiadać obuwie sportowe, które zostało wcześniej zmienione.
 • W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.
 • Warunki odsunięć zawodników od meczów:

– 3 żółte kartki – odsuniecie od jednego meczu,

– 2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jak dwie żółte kartki,

– czerwona kartka – decyzję o odsunięciu podejmują sędziowie meczu wspólnie  z koordynatorem ligi, decyzja przekazana będzie bezpośrednio po zakończeniu meczu kierownikowi drużyny.

 1. Zawody należy zweryfikować jako walkower na niekorzyść drużyny, która (której):

– zostanie zawieszona w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,

– z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut od terminu meczu określonego w terminarzu,

– nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez wyznaczonego sędziego,

– otrzymała karę, o których mowa w pkt. 19 niniejszego regulaminu.

– udział brał zawodnik nieuprawniony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez zespół niewiarygodnych dokumentów,

– nie przedłożyła dokumentów tożsamości przez któregokolwiek z zawodników, podczas weryfikacji zawodników przez sędziego stolikowego bądź na wniosek którejkolwiek z drużyn zgodnie z regulaminem.

– przed zakończeniem opuści boisko lub, w której liczba zawodników mogących grać będzie mniejsza niż 3,

– zawodnik czynnie znieważył sędziego,

– zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu  2 minut,

 1. W przypadku walkoweru:

– wynik 5:0 dla drużyny, której przyznano walkower,

– gdy drużyna zostaje wykluczona przed rozegraniem połowy meczów wszystkie jej wyniki zostają anulowane. W Przypadku rozegrania połowy lub więcej spotkań następnym jej przeciwnikom zostaje przyznane zwycięstwo wynikiem 5:0.

 1. Protesty dotyczące zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do organizatora zawodów do rozpoczęcia następnej kolejki. Protesty po upływie regulaminowego czasu nie będą rozpatrywane.
 2. O końcowym miejscu w tabeli decyduje kolejno:

– ilość zdobytych punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za przegraną),

– bezpośrednie mecze. W przypadku, gdy 3 lub więcej drużyn będzie miało tą samą ilość punktów to układa się wtedy tabele między tymi zespołami,

– większa różnica bramek,

– większa liczba zdobytych bramek,

– seria rzutów karnych.

KARY:

 1. Kary za niesportowe, agresywne zachowanie się podczas meczu oraz poza boiskiem,  a także za nie przestrzeganie regulaminu Hali OSiR:

Każdy z sędziów  ma prawo ukarać:

– Uczestnika (zawodnicy oraz kierownik) drużyny za agresywne zachowanie – odsunięcie od następnego meczu. Jeśli zachowanie takie powtórzy się, uczestnik będzie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek.

– Drużynę za niesportowe, agresywne zachowanie oraz kibiców drużyny podczas danego meczu – walkowerem.

Sędzia ma prawo do ustanowienia powyższych kar oraz o wyższej kary adekwatnej do zaistniałej sytuacji.

 • Kary za brak odpowiedniego obuwia – każda osoba, która wchodzi na parkiet boiska ma obowiązek posiadać obuwie sportowe, które zostało wcześniej zmienione.

– za nie dochowanie niniejszej zasady  czerwona karta.

NAGRODY:

– PUCHAR AVACO ŁAWKI DLA MISTRZA TURNIEJU,

– indywidualnie ,,król strzelców”  otrzymuje: statuetkę,

– indywidualnie „najlepszy zawodnik” otrzymuje: statuetkę,

– indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” otrzymuje: statuetkę.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO):

1. Organizatorem TURNIEJU jest OSiR w Trzemesznie z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej, posiadająca nr NIP: 784-22-84-148, Regon: 634629000 (zwanym dalej OSiR).

2. Uczestnikiem Ligi jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Lidze (dalej jako „Uczestnik”).

3. Istnieje możliwość, iż przebieg TURNIEJU, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Biorąc udział w TURNIEJU Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez OSiR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie TURNIEJU za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach internetowych OSiR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od OSiRu lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez OSiR w związku z organizacją Ligi lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest OSiR. 5; 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@trzemeszno.pl.; 3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Lidze; 10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach. Klucze od szatni przedmeczem otrzymuje kierownik drużyny i oddaje po meczu portierowi. Ewentualne szkody zostaną usunięta na koszt drużyny, która dokonała zniszczeń.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników,  poniesione podczas trwania rozgrywek
 • Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu Hali OSiR  w Trzemesznie.
 • Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez Organizatora rozgrywek.
 • Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: osir-trzemeszno@o2.pl, bądź telefoniczny Edyta Koperska tel. 691 808 908.